Kdy dojde k účinkům odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele?

K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je vůle odstupující strany projevena vůči straně druhé, k čemuž dochází: okamžitě v případě odstoupení osobního (např. ústním oznámením nebo předložením listiny zachycující odstoupení od smlouvy na provozovně), telefonického, dojitím do sféry dispozice adresáta v případě odstoupení e-mailového (dojitím e-mailu s odstoupením do e-mailové schránky obchodníka), poštou…

Typy smluv – jaké smlouvy se na e-shopech uzavírají?

Při nákupu zboží prostřednictvím e-shopů dochází obvykle k uzavírání dvou typů smluv v závislosti na tom, jaké zboží má být zákazníkovi na základě objednávky dodáno: Kupní smlouva Hmotné zboží (např. elektronika, kosmetika, oděvy, aj.) Nehmotné zboží dodávané na hmotných nosičích (např. hudební CD nebo software na DVD) Smlouva o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči…

Typy zákazníků – s kým se smlouvy na e-shopech uzavírají?

Zákazníci, se kterými se prostřednictvím e-shopu uzavírá obchodník, se dělí do tří skupin: Spotřebitelé Člověk-nepodnikatel, tedy fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Obvykle nakupuje pouze pro osobní spotřebu. Právní předpisy mu poskytují největší ochranu. Podnikatelé Podnikatelem je každá fyzická i právnická osoba jednající v rámci své…

Jaké jsou následky nepoučení spotřebitele jeho právo odstoupit od smlouvy?

Pokud spotřebitele nepoučíte o jeho právu odstoupit od smlouvy, dojde k prodloužení lhůty k odstoupení o jeden rok. Spotřebitel je pak oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 1 roku a 14 dnů. Jestliže jej ale o jeho právu poučíte dodatečně později, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od ode dne, kdy od…

Kdy začíná a kdy končí lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele?

Spotřebitel může odstoupit: kdykoli od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku uplynutí lhůty 14 dnů (případně i později, pokud byla z vaší strany lhůta prodloužena) ode dne: převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu, převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, převzetí první dodávky zboží,…

Jakým způsobem může spotřebitel odstoupit od smlouvy?

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy: ústně, např.: osobně v místě vašeho sídla nebo provozovny, telefonicky, písemně, např.: pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy či jinou listiny zachycující odstoupení od smlouvy a jejím zasláním na adresu vašeho sídla či provozovny, předložením v místě vašeho sídla či provozovny, e-mailem, pomocí formuláře na vašem webu. Od…

Právní povaha a účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je jednostranným adresovaným právním úkonem. Odstupující jím projevuje vůči druhé smluvní straně svoji vůli zrušit uzavřenou smlouvu. K platnému odstoupení od smlouvy není třeba, aby s ním druhá strana souhlasila, ale stačí, když je odstupující strana oprávněna od smlouvy odstoupit a toto odstoupení vůči druhé straně projeví. Odstoupení je vůči druhé straně…

Kdo nese škodu na zboží, ke které došlo před dodáním zboží zákazníkovi?

Při přepravě zboží zákazníkovi může dojít k jeho poškození. Nebezpečí škody na zboží nese obchodník, v určitém okamžiku však nebezpečí škody přechází na zákazníka. Nositel nebezpečí škody na zboží pak škodu musí řešit a případně uplatňovat náhradu škody vůči tomu, kdo ji způsobil (obvykle přepravce). Následující tabulka znázorňuje, kdy dojde k přechodu nebezpečí škody z obchodníka…

Co když zákazník zboží nepřevezme?

Zákazník je povinnen převzít si objednané zboží v ujednaném místě a čase v závislosti za způsobu dodání. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, nedojde k automatickému odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, ale zákazník je stále povinnen si zboží převzít a vy jste povinni jen pro něj uskladnit, a to až do okamžiku, kdy od smlouvy…