Online prodej potravin na e-shopech – právní povinnosti prozovatelů a obsah obchodních podmínek

Mgr. Ondřej Špulák

Potraviny jsou zbožím, jehož nákupy spotřebitelé realizují v drtivé většině případů offline. V poslední době však přibývá služeb a internetových obchodů, které umožňují nakupování potravin realizovat online. Protože se potraviny od ostatních druhů zboží liší zejména způsobem spotřeby a životností, má i jejich prodej prostřednictvím internetu svá specifika, se kterými vás seznámíme v tomto článku.

Základní právní předpis, který upravuje specifické povinnosti podnikatelů související s potravinami, je zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Povinnosti jím stanovené jsou dále upřesněny v množství vyhlášek vydávaných zejména Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví. Zapomenout nesmíme ani na právní předpisy EU, v tomto případě zejména na nařízení EU č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nejvýraznější povinností při prodeji potravin na internetu se týká povinnosti zboží označovat a poskytovat přímo na webu následující údaje podle výše zmíněného nařízení:

 • a) název potraviny;
 • b) seznam složek;
 • c) každou látku nebo pomocnou látku uvedenou na seznamu v příloze II nebo odvozenou z látky či produktu uvedených na seznamu v příloze II způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;
 • d) množství určitých složek nebo skupin složek;
 • e) čisté množství potraviny;
 • f) datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
 • g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;
 • h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku uvedeného v čl. 8 odst. 1;
 • i) zemi původu nebo místo provenience v případech, které určuje článek 26;
 • j) návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;
 • k) u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
 • l) výživové údaje.

Označovat všemi těmito údaji je nutné potraviny balené, u těch nebalených je třeba označovat pouze informacemi o názvu potraviny (a) a alergenech (c).

Pro provozovatele webů prodávajících potraviny stejně jako pro všechny ostatní platí povinnost uvést své identifikační údaje. Výjimka neplatí ani ve vztahu k dalším typickým povinnostem online služeb umožňujících uzavírání smluv. Zejména informační povinnost pro ně platí také, a tak je nutné zejména spotřebitele informovat o jejich právech, o způsobech uzavírání smluv, o cenách. Nejinak je tomu s poskytováním potvrzení o přijetí objednávky a poskytováním znění smlouvy a znění obchodních podmínek, to vše je třeba stejně jako na e-shopech při prodeji potravin dělat.

Co je u některých potravin specifické, je nemožnost odstoupit od smlouvy na jejich dodávku, a to proto, že se často jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, u kterého odstupování do 14 dnů od jejich převzetí spotřebitelem bez udání důvodu podle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vyloučeno.

Se zbožím podléhajícím rychlé zkáze je také vyloučena možnost reklamovat jeho nepoužitelnost v okamžiku, kdy dojde k jeho zániku či znehodnocení, plynoucím z jeho povahy. U potravin rychlé zkáze nepodléhajících nemožnost reklamovat vady přichází až v okamžiku, kdy by zákazník chtěl uplatňovat vůči podnikateli jeho odpovědnost za nepoživatelné zboží, pokud uplynula doba jeho použitelnosti.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *